CPPPaP Myjava

Výberové konanie

Okresný úrad  Trenčín v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Moravská 1, 907 01 Myjava

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

vitajte u nás V CPPPaP Myjava poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby. CPPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno – patologických javov v populáci detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.