Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Ponuvý list pre Materské školy 2019/2020


PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2019/2020I. Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“


Obsah:


Zážitkový program pre predškolákov v materských školách, zameraný na stimuláciu osobnostného rozvoja detí, na podporu ich sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, vzájomnej spolupráce, efektívnej komunikácie, tolerancie, empatie, asertivity, a tým zvýšenie ochrany pred násilným, hostilným, agresívnym správaním. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora.

Zámerom programu KOZMO je docieliť, aby deti vedeli rozlišovať medzi násilnými a spoločensky akceptovateľnými prejavmi správania, aby si uvedomovali vplyv svojho konania na emócie a prežívanie iných detí a dospelých. 

Celým programom deti sprevádza kozmonaut KOZMO, ktorý lieta z planéty na planétu na svojom KOZMOpláne. Na svojich výletoch sa stretáva s mnohými obyvateľmi planét, ktorí sa správajú agresívne, bijú sa, volajú sa škaredými prezývkami, nechcú sa spolu hrať, vysmievajú sa svojim kamarátom. KOZMO je z toho nešťastný. O svojich zážitkoch deťom rozpráva prostredníctvom príbehov a videí, učí ich na tieto situácie reagovať, prípadne požiadať o pomoc. Príbehy sú ďalej rozvíjané zážitkovými aktivitami, ktoré pomôžu deťom osvojiť si posolstvá príbehu


Cieľová skupina: predškoláci

Časová dotácia: 10 stretnutí, 10 x 45 minút, ideálne 1x týždenne 

Termín realizácie:  november 2019 – jún 2020 (priebežne podľa záujmu jednotlivých MŠ)


II. Rozvoj grafomotoriky, rozvoj matematických zručností formou Hejného metódy u detí po odklade školskej dochádzky


Obsah:


  • Rozvoj grafomotoriky
  • Rozvoj matematických zručností


Cieľová skupina: predškoláci po odklade školskej dochádzky

Časová dotácia: 10 stretnutí

Termín realizácie: september 2019 – jún 2020 (priebežne podľa záujmu jednotlivých MŠ)