Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka pre Stredné školy

PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2019/2020


I. ročník: Klíma v triede


Obsah:

 • Komunikácia
 • Empatia
 • Rozvoj vzájomných vzťahov
 • Tímová spolupráca

Forma: Interaktívna beseda spojená s oboznámením o činnosti CPPPaP


Cieľová skupina: študenti 1. ročníka SŠ

Časová dotácia: 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: september 2019 – november 2019II. ročník: V zdravom tele zdravý duch


Obsah:

 • Sebaponímanie, sebahodnotenie, sebaúcta
 • Reálne a ideálne ja
 • Zdravé stravovacie návyky
 • Rizikové správanie – diéty, invazívne zákroky, excesívne cvičenie, steroidy
 • Orientácia v problematike porúch príjmu potravy
 • Vplyv médií na body image
 • Podpora zdravého sebavedomia a zdravých stravovacích návykov


Forma: Interaktívna beseda, práca s príbehom


Cieľová skupina: študenti 2. ročníka SŠ

Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: november 2019 – február 2020
II. ročník: Kritické myslenie


Obsah:

 • Čo je kritické myslenie a ako ho rozvíjať
 • Prečo je v dobe moderných sociálnych médií a ľahkého prístupu k informáciám tak potrebné
 • Ako nepodľahnúť vplyvu dezinformácií a ako ich rozoznať


Forma: interaktívna beseda


Cieľová skupina: študenti 2. ročníka SŠ

Časová dotácia: 2 – 3 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: február 2020 – marec 2020III. ročník: Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, predsudky


Obsah:

 • Strach z neznámeho ako blokátor sebarozvoja
 • Pochopenie pojmov
 • Fungovania mechanizmov smerujúcich k extrémistickým postojom


Forma: Interaktívna beseda s využitím reálnych príbehov a hier


Cieľová skupina: študenti 3. ročníka SŠ

Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: apríl 2020 – máj 2020III. ročník: Kariérne testovanie


Forma: otestovanie kognitívnych schopností + osobnostný dotazník + motivačný dotazník


Cieľová skupina: študenti 3. ročníka SŠ (maturitné odbory), príp. 4. ročník bilingválne štúdium (predposledný rok štúdia) 

Časová dotácia: 4 vyučovacie hodiny + individuálne konzultácie a interpretácie výsledkov

Termín realizácie: december 2019 – január 2020III. a IV. ročník: Sebarozvojová skupina


Popis:


Ponuka skupinovej aktivity mimo školy, v priestoroch CPPPaP Myjava – zameranie na sebapoznávanie a osobný rast.


Obsah:

 • Porozumieť tomu ako súvisia minulé zážitky, súčasné vzťahy a prípadné problémy
 • Hľadať cesty ako si poradiť s prekážkami
 • Vytváranie realistického a sebarešpektujúceho postoja k sebe samému
 • Skúmanie a využívanie vlastných zdrojov


Maximálne 10 študentov/1 skupinu.


Cieľová skupina: študenti 3. a 4. ročníka SŠ 

Časová dotácia: 12 stretnutí, 1 x týždenne v poobedných hodinách

Termín realizácie: priebežne podľa záujmu